Outreachend besturen (boek)

Beschrijving

Outreachend besturen in tijden van transitie, Martin Stam, Dick Jansen, Marc R?kers en Carolien de Jong ISBN: 9789088690938 (26-11-2012) WMO werkplaats ministerie VWS.
Managers en bestuurders kunnen een innovatie maken en breken. Als zij kaders weten te stellen die ruimte geven aan het lerend vermogen van professionals, heeft een innovatie kans van slagen. Ruimte geven impliceert vertrouwen geven en los laten. Vernieuwing in het sociaal domein ontstaat vanuit betrokkenheid. Goede managers en bestuurders nemen zelf deel aan de cooperatieve processen van professionals en clienten waarin innovaties gestalte krijgen. Samen met uitvoerders, maar zonder hen te domineren, ontwikkelen zij al doende nieuwe benaderingen en samenwerkingsvormen. Zij moedigen reflectieve communicatie aan en profiteren zelf van de uitkomsten. Zo ontstaan duurzame innovaties die door alle betrokkenen gekoesterd en uitgebouwd worden. Slechte managers en bestuurders kunnen hun eigen opvattingen en kaders niet relativeren. Ze weten geen gebruik te maken van wat professionals in gelijkwaardige dialoog met hun clienten tot stand brengen. Ze brengen een innovatie bottom-up niet verder en benutten de uitkomsten niet voor hun eigen ontwikkeling. Via de (in)formele leiders van de vernieuwing stellen ze vooral hun eigen opvattingen en posities veilig.
De onderzoeken die de Amsterdamse WMO-werkplaats tussen 2009 en 2012 naar vijf beloftevolle outreachende praktijken verrichtte, tonen dit aan. De onderzoeken zijn opgezet om te ontdekken wat burgers en sociaal werkers anders moeten doen om de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving tot een succes te maken. Dit wil in de eerste plaats zeggen: voorkomen dat burgers in de meest kwetsbare situaties daar onder lijden. Dit boek gaat over de vraag: hoe kunnen ‘stuurders’ de cocreatieve processen die nodig zijn om tot een succesvolle transformatie van sociale praktijken te komen, faciliteren en ondersteunen.

Voor nadere informatie mail info@eropaf.nl ? www.eropaf.nl

Dit boek is ook gratis te downloaden