Martin Stam

Martin Stam (1950) inspireert met zijn eloquente communicatie doorspekt met kritische kanttekeningen en enige tegendraadsheid. Hij weet je altijd de weg te wijzen naar een verbindende toekomst. Zijn oude onderzoeksgroep en de programmalijn Outreachend werken, Preventie en Herstel hebben grote bekendheid verworven met hun ‘warme’ onderzoek. Dichtbij de praktijk, deze samen verder ontwikkelend. In vele publicaties, maar ook congressen, masterclasses en de minor Outreachend werken komen de competenties van professionals naar voren, die met deze burgers werken.

Quote

Een centrale vraag in mijn handelen is hoe beroepskrachten kunnen omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol. Een andere vraag is hoe zij beter gebruik kunnen maken van informele krachten, zoals vrijwilligers, zelforganisaties, ervaringsdeskundigen.

In mijn werk focus ik op hoe burgers uit hun cliënten en consumenten rol kunnen komen; hoe professionals en burgers verantwoordelijkheid beter delen. De paralelle processen van lerend ontwikkelen op alle niveaus en ‘boundary crossing’ tussen professionals, organisaties en overheid.

Martin 06-54363973 zie ook CV linkedin en outreachend werken.nl

werkwijze

Martin is veelzijdig inzetbaar. Als bestuurder, projectleider, docent, onderzoeker en schrijver. Zijn lezingen zijn geliefd om mensen de nieuwste inzichten rond outreachend werken en bijvoorbeeld het creëren van hotspots te laten ervaren.
Sinds 2006 richtte Martin Stam (1950) zich met zijn onderzoeksgroep in de programmalijn Outreachend werken, preventie en herstel op het vergroten van de kansen op herstel, sociale stijging en zelfredzaamheid van burgers in een kwetsbare positie. Dat zijn burgers die vaak buiten beeld van reguliere hulp- en dienstverlening blijven. Hij is in 2008 gepromoveerd op het onderzoek naar Leren door innoveren. In het verlengde van dit onderzoek richt hij zich met zijn team op kennisontwikkeling in de sociale sector waarin de vraag centraal staat: hoe kunnen de verschillende krachten beter benut worden en beter samenwerken die zich met deze burgers bemoeien? Dat heeft geleid tot een reeks onderzoeken naar hoe outreachende sociale professionals beter gebruik kunnen maken van de draagkracht van zorgwekkende burgers en hun sociale netwerken.
Sociale participatie en regieversterking van ouderen in de wijk doet onderzoek naar het versterken van sociale participatie van ouderen in hun wijk en van de regie op hun leven. Juist met het ouder worden kunnen de mogelijkheden om te participeren verminderen, terwijl ouderen een toenemende behoefte kunnen hebben aan sociaal contact en een betekenisvolle invulling van hun leven.
SAMEN DOEN in de buurt is een innovatieve Amsterdamse werkwijze, waarmee buurtteams huishoudens met meervoudige problemen helpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid. In Amsterdam hebben drie teams de werkwijze ‘ Samen doen in de buurt’ uitgevoerd. In het kader van de WMO-werkplaats is onderzoek naar deze werkwijze gedaan en vervolgens een praktijkanalyse geschreven.
Facilitering van burgers in kwetsbaar makende posities. Vanuit de Amsterdamse Wmo-werkplaats vindt vanaf september 2009 onderzoek plaats naar beloftevolle praktijken, gemeten naar de kansen die de Wmo biedt voor outreachend werken. Het onderzoek binnen een Wmo-werkplaats richt zich primair op praktijken die burgers in kwetsbare posities steunen. Deze burgers konden voorheen een beroep doen op allerlei voorzieningen en regelingen die door de participatiesamenleving steeds schraler zijn geworden. Vanaf 2014 de focus met name ligt op implementatie van ontwikkelde methodieken en beschrijvingen in de praktijk.
Binnen de hulpverlening is er een groeiend besef dat de afhankelijkheid van cliënten van de hulpverlening doorbroken moet worden en dat de zorg zich sterker moet gaan richten op de beleving, ervaring en krachten van cliënten. Als gevolg hiervan wint de inzet van ervaringsdeskundigheid steeds meer terrein in de reguliere hulpverlening. De inzet van ervaringsdeskundigheid is een nieuw fenomeen dat een reeks vragen oproept die direct betrekking hebben op hun werk. Binnen Who knows zijn in 2013 drie praktijkinterventies op het gebied van ervaringsdeskundigheid ontworpen, ingevoerd en met onderzoek ondersteund, ook wordt het Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid (TOED) geëvalueerd. Het hieruit ontstane netwerk is nog steeds actief.

wat klanten zeggen over zijn werkwijze

Ruim 24 jaar hebben vele studenten mogen genieten van lector Martin Stam aan (uiteindelijk) de Hogeschool van Amsterdam. Met veel verstand van zaken en na zovele jaren nog steeds open voor kritiek en aanvullingen.

Ik heb groot respect voor hoe hij in al die jaren zijn visie heeft ontwikkeld en vorm gegeven. Verfrissend ondanks de bureaucratie waarin het onderwijswezen terecht is gekomen. Altijd in cocreatie met buiten en binnen, met klant, professional, manager en bestuurder.

Martin maakt waar wat hij toezegt ondanks de stroperigheid van een instituut zoals de Hogeschool.

Hij staat voor iets en zoekt daar de diepgang in op. Weet zijn bevindingen eloquent en wetenschappelijk onderbouwd weer te geven.

publicaties

 • Stam (2016) Het kan zoveel beter, mooier en slimmer. Outreachende professionals aan het woord over ervaringskennis.
 • Kooiman, Wilken, Stam, Jansen en van Biene (2015) Leren transformeren. Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie?
 • Stam, M. (2015). Co-creation in complexity. A plea for outreach research. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam i.s.m WMO-werkplaats Amsterdam.
 • Stam, dr. Martin (2013). Het belang van onzeker weten. Over de revisie van de verzorgingsstaat. Uitgave: Amsterdam University Press.
 • Stam, Jansen, de Jong en Rakers (2012). Outreachend besturen in tijden van transitie. Uitgave: Wmo Werkplaatsen/Libertas. Outreach governance in times of transition (2013). Published by Amsterdam University of Applied Sciences (translated version).
 • Stam (2012). Geef de burger moed. Outreachend werken in tijden van transformatie van de verzorgingsstaat. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam i.s.m. Wmo Werkplaatsen Amsterdam.
 • Stam, Miedema, Wardekker, Onstenk en Ten Dam (2012). How to study individual and systemic learning processes within school innovations? The ins and outs of a research design on how and what teachers learn from innovating their own educational practices. International Journal of Qualitative Studies in Education (in press).
 • Stam (2010). Karthuizer: research practices that empower the sharing of responsibility between social professionals and citizens. ISCAR Symposium, Berlin.
 • Stam en Veerman (2009). Een veelstemmig koor. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.
 • Stam en Miedema (2008). Leren van innoveren. Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs? Assen (proefschrift) Learning from Innovating. How and what do teachers learn from innovating their own educational practices? ISCAR.
 • Stam, Metze, Sedney en Hauwert (2008). Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam. Outreach work for threatened eviction (2010). Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

selectie neven activiteiten

2018 – heden bestuurder Stichting Sterker Samen, eigen plan
2015 – heden bestuurder COEVA
2007 – heden bestuurder Stichting Eropaf!